Algemene Voorwaarden Energie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUMENIZE

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Lumenize: handelsnaam onder de besloten vennootschap die deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing verklaart, Solvate Holtgrefe B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden, geregistreerd bij de KvK 17190751 kantoorhoudend op Ebbenlaan 135 te Helmond.
  2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Lumenize een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Consument: de Klant als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. Leverancier: de leverancier van producten of diensten met wie de Klant een overeenkomst sluit of een bestaande overeenkomst wijzigt teneinde de beoogde besparing die uit het Advies voortvloeit, te realiseren, dan wel de leverancier van de Klant waarop de overige dienstverlening van Lumenize betrekking heeft.
  5. Overeenkomst: iedere tussen Lumenize en de Klant tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Lumenize zich jegens de Klant heeft verbonden tot het verlenen van Advies, de uitvoering van Bemiddeling, de terugvraag van energiebelasting bij de Belastingdienst, overige dienstverlening en/of de levering van producten.
  6. Advies: in het kader van de Overeenkomst door Lumenize aan de Klant te verstrekken advies met betrekking tot besparingsmogelijkheden voor de Klant ten aanzien van bijvoorbeeld gas, elektriciteit, energiemangement, verduurzaming, teruggaaf enenrgiebelasting, etc.
  7. Bemiddeling: elke inspanning van Lumenize om tussen de Klant en de Leverancier een overeenkomst tot stand te doen komen of een bestaande overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier te doen wijzigen, teneinde de beoogde besparing te realiseren. Onder bemiddeling kan eveneens worden verstaan: het als gevolmachtigde van de Klant door Lumenize terugvragen bij de Belastingdienst of energieleverancier van door de Klant teveel betaalde energiebelasting.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lumenize en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn evenwel niet van toepassing op de situatie waarin Lumenize vrijblijvend adviseert soortgelijke diensten als die van Lumenize af te nemen van een derde en ter zake waarvan Lumenize geen tegenprestatie bedingt van de partij die hij als zodanig adviseert. Van een dergelijke situatie is bijvoorbeeld sprake wanneer Lumenize attendeert op de mogelijkheid tot het verkleinen en/of verlichten van een meter op basis van een piekmeting, teneinde te besparen op de netwerkkosten, welke piekmeting en de daaraan verbonden diensten, op verzoek van de partij die Lumenize ter zake adviseert, worden verricht door een derde. In dat kader sluit de door Lumenize geadviseerde partij desgewenst een overeenkomst met een derde die piekmeting en de daaraan verbonden diensten verricht, onder de door deze derde gehanteerde voorwaarden. Ter zake de totstandkoming en uitvoering van laatstbedoelde overeenkomsten aanvaardt Lumenize dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
  2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
  5. Indien de Klant de Overeenkomst (mede) aangaat namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, is hij naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichtingen.
  6. Lumenize is steeds gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan door hem in te schakelen derden, onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst.

ARTIKEL 3. | OVER ADVIES EN BEMIDDELING

 1. Lumenize richt zich op Advies en Bemiddeling ten aanzien van allerlei besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met betrekking tot energie, LED-verlichting, zonnepanelen, aanvragen voor teruggaaf energiebelasting en abonnementen. De Bemiddeling is erop gericht dat Lumenize tussen de Klant en de Leverancier een overeenkomst tot stand doet brengen of een bestaande overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier doet wijzigen, doch uitsluitend met uitdrukkelijke instemming van de Klant. Lumenize is een onafhankelijke partij en is nimmer gelieerd aan welke Leverancier dan ook.
  2. Lumenize kan als gevolmachtigde van de Klant optreden bij de terugvraag van door de Klant teveel betaalde energiebelasting. In dat geval machtigt de Klant Lumenize schriftelijk om het formulier Verzoek Teruggaaf Energiebelasting namens hem in te vullen, de ter zake met de Belastingdienst, gemeente of energieleverancier te voeren correspondentie te verzorgen en handelingen te verrichten ter zake de overeenkomst.
  ARTIKEL 4. | HET AANBOD EN DE OVEREENKOMST
  1. Elk aanbod van Lumenize is vrijblijvend, doch elke overeenkomst is bindend. Lumenize is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
  2. Aan een aanbod van Lumenize dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, alsmede aan een aanbod van Lumenize dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Klant geen rechten ontlenen.
  3. Een aanbod van Lumenize geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 2. Een overeengekomen bemiddeling voor teruggaaf energiebelasting geldt vanaf het moment van Opdracht voor de gehele periode die met terugwerkende kracht kan worden gevorderd en de eerste 3 jaar volgend op deze periode, voor alle ter zake doende vastgoed van deze Klant..

ARTIKEL 5. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OVEREENKOMSTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op een zogenoemde Overeenkomst buiten de verkoopruimte, waaronder wordt verstaan: een Overeenkomst tot dienstverlening tussen Lumenize en een Consument die:
  a) wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Lumenize en de Consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van Lumenize of waarvoor door de Consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden;
  b) wordt gesloten in de verkoopruimte van Lumenize of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de Consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Lumenize is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Lumenize en de Consument; of
  c) wordt gesloten tijdens een excursie die door Lumenize is georganiseerd met als doel de promotie en verkoop van diensten aan de Consument.
  2. Onder verkoopruimte als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Lumenize op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar Lumenize gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
  3. De bepalingen van dit artikel gelden niet indien de verbintenis van de Consument tot betaling aan Lumenize ten hoogste € 50,- bedraagt.
  4. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst buiten de verkoopruimte tot 14 dagen na totstandkoming van die Overeenkomst, zonder opgave van redenen ontbinden.
  5. De Consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige lid niet toe:
  a) na nakoming van de Overeenkomst door Lumenize, indien:
  – de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  – de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Lumenize de Overeenkomst is nagekomen;
  b) een Overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
  6. De Consument kan de Overeenkomst buiten de verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Lumenize aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Lumenize. Zo spoedig mogelijk nadat Lumenize in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Lumenize de ontbinding van de Overeenkomst buiten de verkoopruimte onverwijld per e-mail bevestigen.
  7. Indien tijdens de bedenktijd als bedoeld in lid 4 reeds diensten door Lumenize worden verleend, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een zodanig verzoek, is de Consument Lumenize een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Lumenize is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding. Het bedrag dat de Consument is verschuldigd wordt vastgesteld op grond van een redelijke verhouding tot het totaalbedrag dat de Consument verschuldigd zou zijn als de Overeenkomst buiten de verkoopruimte niet was ontbonden. Als de totale prijs excessief is, wordt het door de Consument verschuldigde bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst buiten de verkoopruimte. Indien de Consument in het kader van de Overeenkomst buiten de verkoopruimte uitsluitend een betaling zou zijn verschuldigd op basis van “no cure no pay”, geldt dat de Consument geen betaling aan Lumenize is verschuldigd indien de Overeenkomst buiten de verkoopruimte binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 4 door de Consument wordt ontbonden voordat de situatie van “cure” is ingetreden. Indien de situatie van “cure” daarentegen is ingetreden voordat de Consument van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, is de Consument het volledige overeengekomen bedrag aan Lumenize verschuldigd, e.e.a. met die strekking dat de Consument niet op kwijtschelding van de overeengekomen vergoeding aanspraak maakt indien en voor zover de Consument voordeel behaalt uit de vóór uitoefening van het recht van ontbinding reeds door Lumenize verleende diensten.

ARTIKEL 6. | INHOUD VAN ADVIES EN BEMIDDELING BIJ BESPARINGSMOGELIJKHEDEN

 1. De adviesopdracht komt tot stand op het moment dat Lumenize in opdracht van de Klant de besparingsmogelijkheden van de Klant gaat onderzoeken. Het Advies wordt verstrekt op basis van “no cure no pay”. Uitsluitend indien de Klant aan Lumenize, op welke wijze dan ook, verklaart dat hij het Advies wil doen realiseren en Lumenize vervolgens verklaart deze opdracht te aanvaarden, is de Klant de provisie verschuldigd als bedoeld in de leden 6 en 7 van dit artikel, doch niet eerder dan dat de Bemiddeling is gerealiseerd en aan de voorwaarden van lid 6 en 7 van dit artikel is voldaan.
  2. De Bemiddeling wordt geacht te zijn gerealiseerd indien:
  – de Leverancier uitdrukkelijk heeft verklaard de Klant te accepteren;
  – uit een andere handeling van de Leverancier blijkt dat de Klant door hem wordt/is geaccepteerd, dan wel;
  – de Leverancier uitdrukkelijk heeft verklaard de bestaande overeenkomst tussen Klant en Leverancier in het voordeel van de Klant te wijzigen.
  3. Lumenize voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in de Klant op maat gemaakt Advies, mede gebaseerd op zijn klantprofiel, voor te stellen. Lumenize is echter nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de omstandigheid dat zich op enig moment een betere besparingsmogelijkheid voordoet.
  4. Lumenize zal de Klant uitsluitend voor de betreffende (te wijzigen) dienst of het betreffende product aanmelden bij de Leverancier. Indien de in de vorige zin bedoelde aanmelding door de Leverancier wordt geaccepteerd, komt tussen de Klant en de Leverancier een bindende overeenkomst tot stand. Door opdracht te geven aan Lumenize om hem bij de Leverancier aan te melden, machtigt de Klant Lumenize een overeenkomst tot stand te doen brengen tussen de Klant en de Leverancier. Lumenize draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor tekortkomingen van de Leverancier in verband met de laatstbedoelde overeenkomst. Lumenize is, behoudens het bepaalde in het overige van dit lid, op generlei wijze betrokken bij de overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant.
  5. Indien tussen de Klant en de Leverancier binnen een jaar na het door Lumenize verstrekte Advies alsnog een overeenkomst tot stand komt welke betrekking heeft op dat Advies, wordt geacht dat deze overeenkomst het gevolg is van de inspanningen van Lumenize en is de Klant aan Lumenize de provisie verschuldigd als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
  6. In het kader van de Bemiddeling als bedoeld in dit artikel is de Klant Lumenize provisie verschuldigd op het moment dat de (gewijzigde) overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant tot stand komt. Indien ten aanzien van die overeenkomst een bedenktijd geldt, is de provisie niet eerder verschuldigd dan nadat de bedenktijd is verstreken en de Klant van deze bedenktijd geen gebruik heeft gemaakt.
  7. De provisie als bedoeld in het vorige lid betreft een percentage van de te realiseren besparing gedurende de contractperiode, met een minimum van € 49,95 incl. btw voor Consumenten en € 75 excl. btw voor zakelijke Klanten. Dit percentage wordt, voordat de Bemiddeling wordt gerealiseerd, schriftelijk of per e-mail met de Klant overeengekomen. Voor vervolgbesparingen/-inkopen kunnen andere prijsafspraken gelden.
  8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is voor de hoogte van de te realiseren besparing bepalend de door Lumenize schriftelijk of langs elektronische weg aan de Klant medegedeelde besparing die hij bij de desbetreffende Leverancier kan realiseren.
 2. Lumenize kan volgens het veilingsysteem een Leverancier verbinden aan de klant. Lumenize en Klant komen d.m.v. een machtigingsformulier tot een overeenkomst. Lumenize vermeldt op het machtigingsformulier de tarieven die gelden voor de betreffende maand waarin de overeenkomst wordt gesloten. Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand zullen de Leveranciers die met een aanbod komen met lagere tarieven dan die op de machtiging staan vermeldt dan gelden de tarieven van de Leverancier met het laagste aanbod van tarieven van die maand. De Klant zal dan aan deze betreffende Leverancier verbonden worden volgens de overeengekomen machtiging. De Klant ontvangt uiterlijk 3 werkdagen na de laatste dag van de maand de bevestiging van het contract of de contracten van de Leverancier.In het geval van een zakelijk contract is de overeenkomst direct bindend en bij een Consument geldt de wettelijke bedenktijd vanaf de dag van bevestiging door de Leverancier aan de Klant.

ARTIKEL 7. | MACHTIGING TOT TERUGGAAF ENERGIEBELASTING

 1. De Overeenkomst die voorziet in de machtiging tot teruggaaf van energiebelasting, komt tot stand door ondertekening door de Klant van het door Lumenize aangeboden machtigingsformulier en het schriftelijke aanbod van Lumenize. De Overeenkomst als bedoeld in de vorige zin wordt uitgevoerd op basis van “no cure no pay”.
  2. In geval de Klant volgens de Belastingdienst in aanmerking komt voor een teruggaaf, is de Klant Lumenize 30% van de betreffende teruggaaf als bemiddelingskosten verschuldigd. Van een toekenning van een teruggaaf, wordt Opdrachtgever of Lumenize schriftelijk in kennis gesteld door de Belastingdienst of energieleverancier. In het geval de Klant btw-plichtig is, brengt Lumenize btw in rekening over de 30% bemiddelingskosten berekend over de teruggaaf. Een afwijkend bemiddelingspercentage zal alleen indien schriftelijk overeengekomen, verschuldigd zijn.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, machtigt de Klant Lumenize ook tot het incasseren van zijn teruggaafvordering op de Belastingdienst in bepaalde gevallen. Partijen kunnen overeenkomen dat de Klant Lumenize machtigt jaarafrekeningen van de Klant bij zijn energieleverancier op te vragen, bij gebreke waarvan de Klant dient in te staan voor de beschikbaarstelling van deze bescheiden aan Lumenize.
  4. De Belastingdienst verrekent de vorderingen die de Klant op haar heeft mogelijk met vorderingen die de Belastingdienst (nog) op de Klant heeft. Ook in geval van verrekening dient de Klant de provisie als bedoeld in lid 2 te voldoen als ware de teruggaaf door de Belastingdienst niet verrekend, maar overgeboekt op de bank- of girorekening van de Klant.
  5. Lumenize heeft geen invloed op de toekenning van de eventuele teruggaaf van energiebelasting door de Belastingdienst; de Belastingdienst kent de teruggaaf toe aan de (rechts)persoon op wiens naam de energienota is geregistreerd, ongeacht of derden, zoals huurders of eigenaren, hebben bijgedragen in de betaalde energiebelasting waarop de teruggaaf betrekking heeft. De opdrachtgever vrijwaart Lumenize van alle aanspraken van deze derden ter zake.

ARTIKEL 8. | OVERIGE DIENSTEN

 1. Voor zover zij niet reeds bij Advies of Bemiddeling zijn inbegrepen, kan Lumenize naast Advies en Bemiddeling onder meer de volgende diensten verlenen:

–  het controleren van de overeenkomst tussen de Klant en de nieuwe Leverancier en de eindafrekening van de laatste leverancier;
–  het berekenen van het financiële voordeel dat de Klant mogelijk kan behalen bij een ander type meter;
–  het voeren van correspondentie namens de Klant met de Leverancier als de Klant onduidelijkheden ervaart rond de overstap;
–  het controleren en aanpassen van het gecontracteerd vermogen van een aansluiting bij netbeheerders.
2. Voor de diensten als bedoeld in lid 1, alsmede eventuele overige niet in deze voorwaarden genoemde diensten, is de Klant een vaste prijs per dienst of per samengestelde dienst verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Lumenize voert de diensten als bedoeld in dit artikel uit naar beste inzicht en vermogen. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is Lumenize echter nimmer aansprakelijk voor enig nadeel of andere schade die de Klant in het kader van deze dienstverlening lijdt.

 1. Daarnaast adviseert Lumenize in besparingsmogelijkheden door verduurzaming d.m.v. aanschaf en installatie van LED en zonnepanelen.

ARTIKEL 9. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De Klant is verplicht Lumenize tijdig in kennis te stellen van alle gegevens die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn. Op eerste verzoek van Lumenize dient de Klant over te gaan tot het verstrekken van deze gegevens. De Klant staat ervoor in dat hij alle gegevens juist en volledig aan Lumenize verstrekt. In geval van een machtiging tot teruggaaf van energiebelasting, behelst dit in elk geval de WOZ-beschikkingen van ten hoogste de afgelopen vijf jaren.
  2. In het kader van de diensten als bedoeld in artikel 8 verleent de Klant voorts en voor zover relevant, alle medewerking aan Lumenize om inzicht te krijgen in het door de Klant afgenomen producten- en/of dienstenaanbod van de betreffende Leverancier en stelt de Klant Lumenize op verzoek van Lumenize tijdig in het bezit van correspondentie afkomstig van de Leverancier. Op verzoek van Lumenize zal de Klant Lumenize toegang verschaffen tot het eventuele online klantenportaal welke de Leverancier aanbiedt en waartoe de Klant in het kader van de met de Leverancier gesloten overeenkomst toegang heeft of kan krijgen.
  3. Voor zover de Klant Lumenize in het kader van de Overeenkomst heeft gemachtigd correspondentie met derden, zoals (energie)leveranciers en de Belastingdienst, te voeren, zal de Klant Lumenize zo spoedig mogelijk informeren over de inhoud van correspondentie die eventueel rechtstreeks tussen de Klant en deze derden plaatsvindt, tenzij die correspondentie voor de uitvoering van de Overeenkomst door Lumenize duidelijk niet relevant is.
  4. Voor zover de Overeenkomst wordt uitgevoerd op locatie van de Klant, staat de Klant ervoor in dat de Overeenkomst kan worden uitgevoerd op het overeengekomen tijdstip en dat Lumenize kosteloos gebruik kan maken van alle op die locatie door hem redelijkerwijs gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Lumenize is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Lumenize ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig worden verstrekt.
  2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Lumenize gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  3. Voorts is Lumenize gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Lumenize op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

ARTIKEL 11. | BETALINGEN

 1. Betaling van de provisie, dan wel de overeengekomen vergoeding met betrekking tot de diensten als bedoeld in artikel 8, geschiedt op de daartoe door Lumenize aangewezen wijze, middels overboeking of automatische incasso, binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. In het kader van een Overeenkomst buiten de verkoopruimte kan pas na het verstrijken van de ontbindingstermijn nakoming worden gevorderd van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verbintenis van de Consument tot betaling.
  3. Indien automatische incasso is overeengekomen en de betaling meermalen niet automatisch kan worden geïncasseerd, is de Klant verplicht de betaling middels overboeking te verrichten, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Lumenize voorgeschreven wijze.
  4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Klant een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de Consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het verzuim geldende wettelijke rente verschuldigd.
  5. Lumenize is gerechtigd bij een tweede betalingsherinnering, alsmede in geval van toepasselijkheid van lid 3, € 15,- administratiekosten in rekening te brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in de tweede betalingsherinnering c.q. de op de factuur als bedoeld in lid 3 vermelde termijn, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de Wet Incassokosten, waarin is bepaald dat ten hoogste 15% van de hoofdsom is verschuldigd met een minimum van € 40, -. Ingeval van een Consument zullen de administratiekosten als bedoeld in de eerste zin in mindering worden gebracht van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke kosten.
  6. Alle gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant begrijpt dat het Advies gebaseerd is op de door hem verstrekte gegevens. In dit kader wordt nadrukkelijk gewezen op het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
  2. Lumenize voert elke Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen, doch verbindt zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Lumenize staat nimmer in voor de resultaten die de Klant met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen en is nimmer aansprakelijk voor enig nadeel of andere schade die de Klant in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Lumenize lijdt.
  3. Ten aanzien van Bemiddeling verbindt Lumenize zich uitsluitend tot de totstandbrenging van een overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant c.q. de realisering van de teruggaaf van energiebelasting. Voor de verplichtingen van de Leverancier c.q. Belastingdienst in verband met de overeenkomst, is Lumenize nimmer aansprakelijk. De Klant vrijwaart Lumenize van al zijn eventuele aanspraken op de Leverancier c.q. Belastingdienst.
  4. Voor schade ontstaan doordat Lumenize is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, is Lumenize nimmer aansprakelijk.
  5. Indien Lumenize uit eigen naam producten levert die afkomstig zijn van derden, is Lumenize niet aansprakelijk voor het gebruik van deze producten. Lumenize treedt bij het aanbod van die producten niet op als onafhankelijk adviseur.
  6. Voorts is Lumenize niet aansprakelijk voor kennelijke type- of drukfouten of vergissingen in Adviezen.
  7. Indien Lumenize toch aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid, onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden, in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Lumenize betrekking heeft.
  8. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Lumenize meer belopen dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden op grond van de daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Lumenize wordt uitgekeerd.
  9. Alle vorderingen en verweren jegens Lumenize verjaren door verloop van één jaar.
  10. De Klant vrijwaart Lumenize van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door Lumenize. In het bijzonder is hieronder begrepen dat de Klant Lumenize vrijwaart van contractuele boeten van de oorspronkelijke leverancier van de Klant.

ARTIKEL 13. | GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zullen nimmer vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben verkregen ter kennis van derden stellen, behoudens voor zover de uitvoering van de Overeenkomst daaraan in de weg staat, zoals het verstrekken van (persoons)gegevens door Lumenize aan de (energie)leverancier c.q. Belastingdienst teneinde de Bemiddeling te realiseren.
  2. Voorts zijn partijen gerechtigd vertrouwelijke informatie te openbaren indien voor openbaarmaking daarvan voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is verkregen of indien een partij krachtens een rechterlijke uitspraak of wettelijk voorschrift gehouden is tot openbaarmaking van bepaalde vertrouwelijke informatie.
  3. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: informatie waaromtrent partijen uitdrukkelijk aan de andere partij mededeling hebben gedaan dat die informatie vertrouwelijk is, dan wel er redelijkerwijs van uit kon worden gegaan dat de informatie van vertrouwelijk van aard is.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Lumenize is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen verband houdende met en voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder mede begrepen de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant en de al dan niet reeds ontstane en/of opeisbare schulden jegens de Klant.
  2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Lumenize en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lumenize aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Onze Klanten Aan Het Woord

Lumenize heeft een duurzame oplossing geboden voor onze oude verlichting. We hebben gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur dus de installatiekosten waren beperkt . Verder hebben we meer sfeer kunnen creëren in de winkel, dus we hebben nu meer, mooier, beter en duurzamer licht.

Wijnhuis Blerick

Met de aanschaf van ledverlichting van Lumenize heb ik een lager stroomverbruik, meer licht op de juiste plaatsen en voor een goede prijs en subsidie heb ik mijn investering snel terugverdiend.

Brugman Metaalbewerking

Voor mijn werk heb ik goed licht nodig. Lumenize heeft mijn oude verlichting vervangen voor ledpanelen met een hoge lichtopbrengst. De verlichting geeft veel meer rust in mijn kantoor en door de subsidieregelingen is mijn netto investering veel lager dan de bruto investering.

Harry van der Heijden