Algemene Voorwaarden Verduurzaming

Algemene voorwaarden Lumenize verduurzaming

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgevers aan Lumenize. Hieronder vallen tevens de door derden uitgevoerde werkzaamheden in opdracht van Lumenize.

1.2        Van deze algemene voorwaarden kan slecht worden afgeweken indien dit door Lumenize uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk overeen wordt gekomen. 

1.3        De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tevens voor aanvullende- en vervolgopdrachten, alsmede voor offertes. 

1.4        Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “opdrachtgever” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

Artikel 2 Offertes

2.1       Alle offertes/orderformulieren van Lumenize zijn vrijblijvend. Een getekende offerte/orderformulier is bindend. Na het tekenen van de offerte verklaard opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de goederen en diensten, binnen 3 maanden te zullen afnemen en de betalingsvoorwaarden te respecteren tenzij schriftelijk, voorzien van handtekeningen anders, overeen te zijn gekomen. Bij het niet nakomen van de bindende afnameverplichting zal een vordering van 15% van de orderwaarde worden opgelegd.

2.2        Bij het uitbrengen van een offerte wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die de opdrachtgever verstrekt en van het feit dat de opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt welke voor de opdracht van belang zijn.

Artikel 3 Betaling 

3.1        De betalingstermijn op de facturen van Lumenize dient te worden nageleefd, tenzij er uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk anders overeen wordt gekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. 

3.2        Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 15%, vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur. 

3.3        Indien opdrachtgever in gebreke blijft om tijdig tot betaling van het factuurbedrag over te gaan dan is Lumenize gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.  Hiervoor is geen verdere ingebrekestelling vereist.  15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,00.

3.4        Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Lumenize nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld en nadat opdrachtgever een redelijke termijn voor nakoming heeft gekregen, haar werkzaamheden opschorten. Daarbij zij vermeld dat Lumenize niet aansprakelijk is voor de schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van werkzaamheden.

Artikel 4 Prijzen 

4.1       De prijzen van Lumenize zijn exclusief omzetbelasting 

4.2        De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1        Lumenize is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een levering, voor zover deze het directe gevolg zijn van het niet in acht nemen van nodige zorgvuldigheid, deskundigheid, vakmanschap door Lumenize waarop bij het verrichten van haar werkzaamheden mag worden vertrouwd. 

5.2        Iedere aansprakelijkheid van Lumenize is beperkt tot het bedrag dat Lumenize in het kader van de bewuste levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, heeft gefactureerd. 

5.3        Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hiervoor bedoeld dienen, voorzien van een deugdelijke onderbouwing, binnen zes maanden na aanvang van het project van een mogelijke grond daarvan te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen aansprakelijkheden meer kan claimen. 

5.4        Lumenize is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de producten zoals gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade richting opdrachtgever en afnemers. 

5.5        In geval van het retour zenden van door Lumenize verkeerd geleverde producten. Dient de opdrachtgever hier Lumenize van op de hoogte te stellen. Producten komen retour in de originele verpakkingen en zonder aangebrachte modificaties. Opdrachtgever en Lumenize gaan hiervoor in overleg. Na ontvangst van de goederen zal Lumenize deze controleren op eerder genoemde punten en bij goedkeuring hiervan, indien nodig, een creditfactuur opstellen en toesturen.

5.6        In geval van het retour zenden van, door de opdrachtgever, verkeerd bestelde producten. Dient de opdrachtgever hier Lumenize van op de hoogte te stellen. Opdrachtgever dient de producten retour te zenden in de originele verpakkingen en zonder aangebrachte modificaties. Na ontvangst van de goederen zal Lumenize deze controleren op eerder genoemde punten en bij goedkeuring hiervan, indien nodig, een creditfactuur opstellen en toesturen. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor, door opdrachtgever, gemaakte kosten.

5.7        In het geval van het retour zenden van een product ter garantie. Dient de opdrachtgever hier Lumenize van op de hoogte te stellen en het product retour te zenden in de originele verpakking en zonder aangebrachte modificaties. Lumenize is niet aansprakelijk te stellen voor de retourkosten. Na ontvangst van de goederen zal Lumenize deze controleren en bij goedkeuring, indien nodig, een creditfactuur opstellen en toesturen.

Artikel 6 Transport / Levering  

6.1        De leveringstijd op de orders van Lumenize is afhankelijk per order en wordt uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk overeen gekomen.

6.2        De opdrachtgever is verplicht de vervoerder op de hoogte te houden van het adres, waarop hij bereikbaar is. 

6.3        Eventuele schade, welke gevolg zijn van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichting uit lid 4, komen nimmer ten laste van Lumenize.

6.4        Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie  beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.

6.5        Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van  levering.

6.6        De producten van Lumenize tijdens de transport valt het onder de verzekering van de opdrachtgever tenzij er uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk anders overeen wordt gekomen.

6.7        Wie betaalt voor de transport is afhankelijk per levering en wordt uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeen gekomen.

6.8        De door Lumenize opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Lumenize voor de uitvoering van de order nodig heeft in Lumenize bezit zijn. De door Lumenize opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

Bij niet tijdige levering dient Lumenize derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

6.9       Tenzij de opdrachtgever zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door Lumenize verzonden op de naar Lumenize oordeel gunstige wijze met door Lumenize te kiezen expediteurs voor risico voor de opdrachtgever. 

Artikel 7 Garantie 

7.1       Lumenize maakt gebruik van een garantie van drie jaar voor haar producten, tenzij anders vermeld in offerte en/of op factuur. 

7.2       De factuurdatum geldt als begin datum van de opdrachtgever zijn garantie. 

7.3       Bij veranderen in of aan de geleverde producten van Lumenize zal de garantie vervallen. 

7.4        Lumenize gaat niet akkoord met de garantie wanneer LED lampen verkeerd zijn aangesloten en/of voeding is gebruikt die niet specifiek voor LED bedoeld is, tenzij de montage is uitgevoerd door een derde partij in opdracht van Lumenize.. 

7.5        De factuurdatum op de factuur van Lumenize moet niet gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt. 

7.6        Bij sprake van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etc. vervalt de garantie. 

7.7       Lumenize staat niet voor zijn garantie bij grove of opzet onachtzaamheid

7.8        Oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hogere wattage dan voorgeschreven wordt niet gezien als garantie. 

7.9       Bij defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud, valt het niet meer onder de garantie. 

7.10      Indien Lumenize niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek vervalt de garantie. 

7.11      Lumenize hanteert bij de garantie de producten en niet de werkzaamheden die de opdrachtgever eraan gehad heeft of de werkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd t.b.v. de opdrachtgever. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

8.1        Lumenize behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op  het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen  heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van  de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met  die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding  wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

8.2        De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in  het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

8.3        Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake  gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding  van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

8.4        De opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde artikelen in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. 

8.5        De opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaald zaken te verzekeren en op Lumenize verzoek deze verzekering aan te kunnen tonen. 

Artikel 9 Overmacht 

9.1        Partijen zijn in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van zijn of haar verplichtingen die voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst. De partij die zich op overmacht beroept, dient dit zo spoedig mogelijk als mogelijk aan de partij mede te delen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: epidemieën waardoor een substantieel deel van het personeel van een der partijen niet meer in staat is werkzaamheden te verrichten of algehele stroomstoringen en/of storingen in kabel- of internetverbindingen van publieke aanbieder. 

9.2        Indien de overmacht (situatie) langer duurt dan dertig dagen na de mededeling als bedoeld in het eerste lid, dan kan de meest gerede partij overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. 

9.3        partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enige schade die ontstaat of ontstaan is als gevolg die overmacht situatie en/of de ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 10 Ontbinding, Annulering / Opzegging

10.1      De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke  bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht  de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren/op te zeggen.

10.2      Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór  aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één  der partijen.

10.3      Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na  aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één  der partijen.

10.4      Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt/annuleert, is hij aan de gebruiker een  door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd van tenminste 25% van de orderwaarde. De wederpartij is gehouden  alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De  gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze  en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden/leveringen -20 tot 100% van de  afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

10.5      De opdrachtgever is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering/ opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

10.6      Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 11 Toepasselijk recht 

11.1      Op de rechtsverhouding tussen Lumenize en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing. 

11.2    Slechts de rechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd om van elk geschil tussen Lumenize en opdrachtgever kennis te nemen, dit tenzij Lumenize de voorkeur geeft aan de beslechting door een andere rechtbank in Nederland. 

Artikel 12 Geschillenbeslechting 

12.1      Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door Lumenize verrichte leveringen worden berecht door bevoegde rechter in Nederland 

Onze Klanten Aan Het Woord

Lumenize heeft een duurzame oplossing geboden voor onze oude verlichting. We hebben gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur dus de installatiekosten waren beperkt . Verder hebben we meer sfeer kunnen creëren in de winkel, dus we hebben nu meer, mooier, beter en duurzamer licht.

Wijnhuis Blerick

Met de aanschaf van ledverlichting van Lumenize heb ik een lager stroomverbruik, meer licht op de juiste plaatsen en voor een goede prijs en subsidie heb ik mijn investering snel terugverdiend.

Brugman Metaalbewerking

Voor mijn werk heb ik goed licht nodig. Lumenize heeft mijn oude verlichting vervangen voor ledpanelen met een hoge lichtopbrengst. De verlichting geeft veel meer rust in mijn kantoor en door de subsidieregelingen is mijn netto investering veel lager dan de bruto investering.

Harry van der Heijden